Ładowanie...

Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży

Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "DĄB" SUCHY LAS


Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1


Uczniowski Klub Sportowy "DĄB" Suchy Las zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, rodziców, nauczycieli i sympatyków.


§ 2


1. Terenem działania Klubu jest gmina Suchy Las.
2. Siedziba Klubu mieści się przy Gminnym Ośrodku Sportu ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las.


§ 3


Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art.4 ust. l ustawy o sporcie.


§ 4


Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego.


§ 5


1. Klub działa zgodnie z artykułami ustawy o sporcie i ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.


§ 6


Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2
Cel i środki działania


§ 7


Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia i higieny życia codziennego.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru 1 osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
9. Integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców uczniów na terenie swego działania.


§ 8


Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego.
2. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.
3. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
4. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.
5. Upowszechnianie uprawiania i rozwoju różnych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem lekkiej atletyki.
6. Organizowanie obozów sportowych w okresie wakacyjnym.
7. Udział w realizacji ogólnokrajowego programu "Sport wszystkich dzieci".


§ 9


Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.


§ 10


Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, bazie sportowo-rekreacyjnej szkoły oraz jednostek komunalnych oraz pozyskaniu i współpracy ze sponsorami.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 11


Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.


§ 12


1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.


§ 13


Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 14


1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu o przyjęciu członków zwyczajnych lub wspierających.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji stają się jego członkami z chwilą dokonania wpisu do ewidencji.


§ 15


Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 16


Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
5. Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu.


§ 17


Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,
c) działania na szkodę Klubu,
d) zalegania ze składkami za okres 6 miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
4. Rozwiązanie się Klubu.
5. Uchwałą o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.


Rozdział 4
Władze Klubu


§ 18


Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.


§ 19


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 20 czerwca każdego roku.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 3/4 ogółu członków stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 20


1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko;misji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
4. Uchwały w spraw zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.


§ 21


1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Klubu.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
7. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
8. Umowy z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


§ 22


Do kompetencji Zarządu należy:
a) Kierowanie działalnością Klubu,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
d) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
f) przyjmowanie i skreślanie członków,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h) składanie sprawozdań z działalności Klubu.


§ 23


1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.


§ 24


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.


§ 25


1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.


§ 26


W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


Rozdział 5
Wyróżnienia i kary


§ 27


1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu


§ 28


1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
d) wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.


Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu


§ 29


1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie oraz wpisowe,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody ze sprzedaży majątku,
e) majątek,
f) oraz innych źródeł.


§ 30


Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa i Skarbnika/Sekretarza/Członka Zarządu.


Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu


§ 31


Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 32


1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem Klubu jest Prezes i Sekretarz Klubu.

Trener Grażyna Gulczyńska +48 515 205 805
Strona wykorzystuje pliki cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Akceptuję, nie pokazuj więcej